108 Names of Lord Ganesha

Hindus believe that, Ganesha is the god who grants success, prosperity and protection. They invoke Lord Ganesha at the beginning of any prayers, important tasks, and religious ceremonies. Ganesha Sahasranama is a hymn of praise in which a Lord Ganesha is attributed with a 1,000+ different names. This list contains the 108 names of Ganesha, Which are commonly chanted on daily basis.

108 Names of Lord Ganesha

Gajanana
Ganadhyaksha
Vighnaraja
Vinayaka
Dvaimatura
Pramukha
Sumukha
Suradhyaksha
Surarighna
Mahaganapati
Manya
Mahakala
Mahabala
Heramba
Lambajathara
Haswagriva
Mahodara
Mantrine
Mangala swara
Pramadha
Vishwanetra
Vakpati
Shringarin
Ashritavatsala
Shivapriya
Shighrakarina
Shashwata
Balotthitaya
Bhavatmajaya
Purana purusha
Pushne
Pushkarotshipta varine
Agraganyaya
Agrapujyaya
Agragamine
Mantrakrite
Chamikaraprabhaya
Sarvopasyaya
Sarvakartre
Sarvanetre
Sarvasiddhipradaya
Siddhaye
Panchahastaya
Parvatinadana
Prabhave
Kumaragurave
Akshobhyaya
Kunjarasura bhanjanaya
Pramodaya
Kantimate
Dhritimate
Kamine
Kapitthapanasapriyaya
Brahmacharine
Brahmarupine
Brahmavidyadi danabhuve
Jishnava
Bhakta jivitaya
Jitamanmadhaya
Aishwaryakaranaya
Jyayase
Yaksha kinnerasevitaya
Ganga sutaya
Ganadhishaya
Gambhira ninadaya
Vatave
Abhishtavaradaya
Jyotisha
Bhktanidhaye
Bhavagamyaya
Mangalapradaya
Avyaktaya
Aprakrita parakramaya
Satyadharmine
Sakhaye
Sarasambunidhaye
Mahesha
Divyangaya
Manikinkini mekhalaya
Samasta devata murtaye
Sahishnava
Satatotthitaya
Vighatakarine
Vishwagdrishe
Vishwarakshakrite
Kalyanagurave
Unmattaveshaya
Aparajite
Samsta jagadadharaya
Sarwaishwaryapradaya
Akranta chida chitprabhave
Shri vighneshwaraya
Indian Hindu Names